Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP NA INTERNETOVÉM PORTÁLU WWW.TREKINGGURU.CZ. PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO.

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Obchodní společnost: HOUSING INVEST s.r.o.
identifikační číslo: 24662518
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Městského soudu v Praze oddíl C, vložka
164301
kontaktní e-mail:  info@trekingguru.cz
tel: 725 940 199
Bankovní spojení FIO BANKA: 2801394897 / 2010
(dále jen „HOUSING INVEST s.r.o. nebo „prodávající“)

2. INFORMACE


Informace o zboží a ceně uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží.

Způsob platby:

  • bankovním převodem na účet: 2801394897 / 2010
  • platební kartou -– GOPAY
  • dobírkou
  • platbou TWISTO

3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

4.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "„VOP") “ upravují práva a povinnosti smluvních stran. Kupní smlouvy uzavírané mezi obchodní
společností  Housing Invest, s.r.o jako prodávajícím (dále jen "„prodávající") a kupujícím (dále jen „kupující“)

4.2. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná (dále jen
„kupující spotřebitel“).

4.3. Podnikatelem, je ve smyslu § 420 občanského zákoníku ten, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující podnikatel“).

4.4. Ustanovení těchto VOP platí obdobně pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele, kteří jsou dále souhrnně označeni jako „kupující“.

4.5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupraveny těmito VOP ani kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a
zák.ona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele... (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)

4.6. Součástí VOP vzorový formulář k odstoupení od smlouvy dostupný na internetové adrese (●).
 
4.7. internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím internetových stránek na internetové adrese  www.trekingguru.cz .

5. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Veškeré objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu TREKINGGURU.CZ jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky
kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

5.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách www.trekingguru.cz. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do
objednávky.

5.3. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, jež bude zasláno neprodleně po obdržení objednávky prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty zadané kupujícím v rámci objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícími a prodávajícími vzájemná práva a povinnosti. Vedle kupní smlouvy poskytne kupující i znění těchto VOP.

5.4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné a pravdivé vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a
odsouhlasení obsahu objednávky. Údaje uvedené kupujícím jsou považovány za správné.

5.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je kupujícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím
nezúčastněným stranám.

5.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce

5.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny a jeho převzetím.
 
5.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní
smlouvu včetně obchodních podmínek.

5.10. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy.

5.11. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

5.12. Fotografie uvedené na stránkách odpovídají prodávanému zboží.

6. CENA A ZPŮSOB PLATBY

6.1. Cenou se pro účely těchto VOP rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu.

6.2. Cena se hradí následujícími způsoby:

předem bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet 2801394897/ 2010
6.2.1. dobírkou
6.2.2. platební kartou (gopay)
6.2.3. TWISTO
6.2.3. Cofidis

6.3. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na příslušný účet. Plnou úhradou ceny se stává smlouva účinnou.

7. DORUČENÍ ZBOŽÍ

A) Zboží označené SKLADEM expedujeme ihned.
B) Zboží označené SKLADEM v EU expedujeme od 5 do 14 dnů.
V ojedinělých případech může dojít ke zdržení zásilky o maximálně 20 dní z důvodu přetížení pošty nebo svátků. 
Děkujeme za pochopení. 

7.1. 1. Není-li v  popisu u objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději devátý pracovní den po obdržení
objednávky (při objednávce na dobírku) nebo platby.

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty z důvodu přetížení pošty nebo svátků, nebo z důvodu výskytu jiných nepředvídatelných
událostí. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci. 

7.3. Kupující může v případě nemožnosti expedice části objednávky požádat o zaslání té části zboží, která je skladem. V tomto případě bude kupující hradit
náklady spojené s balením a dodáním zboží pro každou objednávku zvlášť.

7.4. Pokud je zboží opatřeno záručním listem, je tento list dodáván společně se zbožím. 

7.5. Ceny za doručení jsou podle způsobu doručení následující:

Zásilkovna Z-point - Tato doprava je ZDARMA pro ČR i Slovensko

PPL - doručení na adresu

GLS - doručení na adresu


7.5.1. Osobní odběr

7.5.2. V případě objednávek v součtu nad 3.000,- Kč je poštovné ZDARMA.

7.5.3. Pokud je u produktu na stránkách www.trekingguru.cz uvedená informace „Doprava ZDARMA“, pak je tato informace závazná a platná pro daný typ produktu.

7.5.4. V případě, že zákazník poruší svou povinnost převzít zboží, jehož kupní cena (+ náklady na dopravu) je hrazena dobírkou, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody spočívající v marně vynaložených nákladech na dopravu zboží a jeho případné uskladnění, a to fixní částkou 189 Kč. Prodávající je současně oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

 
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ,

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení
platby, a to prostřednictvím vzorového formuláře k odstoupení od smlouvy dostupného na internetové adrese (●) zaslaného elektronicky na e-mailovou adresu info@trekingguru.cz nebo na korespondenční adresu uvedenou níže. ..

8.1. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

8.2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
kupujícího přijal, a to včetně nákladů na dodání. Zvolil-li však kupující jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, které prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.  Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.3. Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Zboží musí být vráceno čisté a nepoškozené, v opačném případě je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhradu škody a nákladů nutných k vyčištění nebo opravě vráceného zboží a tyto náklady započítat
proti nároku kupujícího na vrácení zaplacené kupní ceny zboží.

8.4. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.5. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není
kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které kupující odpovídá. 

8.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 

8.7. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na
přiměřenou slevu z ceny; není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání
nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od
smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt
vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

8.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat
přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc
opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.10. Prodávající odpovídá za vady, které vyjdou najevo po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu
zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

8.10.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

8.10.2. bezplatné odstranění vady opravou;

8.10.3. přiměřenou slevu z kupní ceny;

8.10.4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8.11. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

8.12. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde- li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

8.13. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. U vybraného zboží se poskytovatel zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku. 

8.14.

9. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně
nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

9.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Poskytovatel se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může prodávající po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek. 

9.3.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající za účelem splnění smlouvy zpracovává osobní údaje

10.2. Podrobnosti stanoví podmínky ochrany osobních údajů GDPR dostupné na
internetové adrese (●).

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. 

11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:  www.coi.cz . Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zákona č.
216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 

12. OSTATNÍ

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2019.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Prosíme, kontaktujte nás kdykoliv, odpovíme v nejbližším možném termínu.
Nejpozději do 48 hodin (o víkendech do 72 hodin) Provozovatelem portálu je

obchodní společnost HOUSING INVEST s.r.o., 
IČ: 24662518
společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164301 

Korespondenční adresa:

Svatojiřská 32
Litoměřice 412 01
Email: info@trekingguru.cz
Tel: 778 200 258